لیست برخی از فعالیتهای اجتماعی در جهت رشد علمی و یا معرفی توانمندیهای فنی مهندسی